Ελ

En

Πρόσκληση Επαναπροκήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» στο «ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : «ΑΝΟΙΧΤ0 ΚΕΝΤΡ0 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» (ΟΠΣ 5037877)).

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  2. Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής»
  3. Χρηματοδότηση Σύμβασης:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Κωδ. ΣΑ Ε1191 (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910082). Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9919Ιιστ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/01/2024, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 295266

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:

  1. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/01/2024

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2024 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 07/02/2024 και ώρα 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

03_PARARTHMA I_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

04_PARARTHMA II_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_v2

05_PARARTHMA III_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

06_PARARTHMA IV_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

07_PARARTHMA V_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

08_PARARTHMA VI_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

08_PARARTHMA VΙI_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

09_PARARTHMA VΙΙI_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

10_PARARTHMA VIII_YE07 AKE ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΕΕΣ

 

«Το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Προηγούμενο Κοπή Πίτας Επιμελητηρίου Κορινθίας 2024 (φωτογραφικό υλικό)

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας