Ελ

En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών και λοιπών παροχών – υπηρεσιών της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λουτρακίου» MIS 5037877

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ως συνδικαιούχος της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» με MIS 5037877, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών και λοιπών παροχών – υπηρεσιών» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λουτρακίου» με στόχο την Προμήθεια Πλατφόρμας Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY) για κινητά τηλέφωνα (Android & iOS),  συνολικού προϋπολογισμού 25.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ), σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση προδιαγραφών και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 .

Η εν λόγω υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 (υποέργο Α/Α 08) η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2012-2020» με την με Α.Π. 4314/1476/Α3/28.06.2019  απόφαση ένταξης.  Η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
  2. Το ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»Την ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018
  3. Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψη της εν λόγω υπηρεσίας, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική έκθεση, να μας καταθέσετε κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας, όπου θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την εν λόγω υπηρεσία στο πρωτόκολλο ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο  Επιμελητήριο Κορινθίας έως και την 31/01/2023 και ώρα 15.00. 

     

    ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    PROSKLISI KHMDHS

Προηγούμενο Πρόσκληση σε παρουσίαση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας