Ελ

En

Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για των καθορισμό των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων. Για την απόφαση συνεργάστηκαν από κοινού τα Υπουργεία Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και το Υπουργείο Τουρισμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έρχεται σε συνέχεια του αρ. 50 του ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α’) του υπουργείου Τουρισμού για τη θέσπιση του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου. Εντάσσεται, δε, στη στρατηγική στόχευση του υπουργείου Τουρισμού για την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, μέσα από τη σύνδεση του αγροδιατροφικού κλάδου και της ελληνικής παραγωγής με τον κλάδο της φιλοξενίας.

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τα επισκέψιμα ελαιοτριβεία ορίζονται:

α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος υποδοχής καιαναμονής επισκεπτών, αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη για γευστική δοκιμή ελαιολάδου από τυποποιημένη φιάλη (γευσιγνωσία – ενδεικτικά προσφέρεται δείγμα ελαιολάδου προς δοκιμή σε ειδικά ποτήρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου), χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και -εάν η επιχείρηση επιθυμεί- πώλησης τυποποιημένων προϊόντων ελαίου, εφόσον διαθέτει
άδεια λιανικής πώλησης, τα οποία έχουν ήδη τυποποιηθεί από εγκεκριμένη εγκατάσταση συσκευασίας ελαίων που έχει αλφαριθμητικό κωδικό EL 40-ΧΧΧ. Η αίθουσα γευσιγνωσίας, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να είναι σε ικανοποιητική απόσταση από τις μηχανές έκθλιψης του ελαιοκάρπου.
β) Εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τα ελαιοτριβεία, με μόνη κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην οικεία ΠΥΤ για τις ανάγκες
της παρούσας.
γ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο κάτοψης του ελαιοτριβείου με καταγεγραμμένους, αποτυπωμένους και σημασμένους τους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες. Σήμανση για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να ξεναγούνται ταυτόχρονα σε κάθε ένα από τους ως άνω επισκέψιμους χώρους.
δ) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών. Ειδικά το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη γευσιγνωσία του ελαιολάδου, συνιστάται να έχει παρακολουθήσει σχετική εκπαίδευση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 40 ωρών, σύμφωνα με το Standard COI/T.20/Doc. No 14 του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και τον ν. 4763/2020 (Α’ 254).
ε) Πινακίδα στην είσοδο του ελαιοτριβείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και ημέρες επίσκεψης του ελαιοτριβείου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
στ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου τυποποιημένου ελαιολάδου (εάν πωλούν λιανικώς) και κόστους της γευστικής δοκιμής (εάν χρεώνεται) καθώς και τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων
υπηρεσιών.
ζ) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου» στην είσοδο της εγκατάστασης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
η) Χώροι υγιεινής για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ και προαιρετικά χώροι υγιεινής «οικογενειακού τύπου» (για τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών).
θ) Ασφάλεια των χώρων. Υποχρεωτικός φωτισμός ασφαλείας και σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, των εξόδων κινδύνου των εσωτερικών χώρων και των χώρων ανοικτής περιοχής της εγκατάστασης.
Δημιουργία χάρτη διαφυγής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων/ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για την αίθουσα – χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
ι) Επαρκής και συχνός φυσικός αερισμός ή τεχνητός εξαερισμός των χώρων παραγωγής και των χώρων τελικών προϊόντων καθώς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, εφ’ όσον οι τελευταίοι είναι επισκέψιμοι.
ια) Πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας του ελαιοτριβείου, η επιχείρηση καλύπτεται από τις σχετικές άδειες/εγκρίσεις που αποτέλεσαν προϋπόθεση αδειοδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας.
ιβ) Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στο χώρο του επισκέψιμου ελαιοτριβείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση, για την δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).
ιγ) Ανάρτηση όλων των παραπάνω στοιχείων επισκεψιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει, της επιχείρησης του ελαιοτριβείου με εφαρμογή screen reader για ηχητική προσβασιμότητα.

Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

1. Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (Σ.Ε.ΕΛ.) εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
2. Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Αίτηση-Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:
i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται.
ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών. Ειδικά το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη γευσιγνωσία του ελαιολάδου, συνιστάται να έχει παρακολουθήσει σχετική εκπαίδευση συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 40 ωρών, σύμφωνα με το Standard COI/T.20/Doc. No 14 του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και τον ν. 4763/2020 (Α’ 254).
iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών και ειδικών προδιαγραφών προσβασιμότητας των άρθρων 2 και 3 της παρούσης.
iv) Ο αριθμός γνωστοποίησης καταλύματος, εφόσον υπάρχει.
Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
(β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβείου ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 και της υπό στοιχεία 32790/392/Φ.15/17-03-2017 υπουργικής απόφασης «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (Β’ 1061) ή αντίγραφο έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1018/104012/2020 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14)» (Β’ 1678).

(γ) Αντίγραφο απόφασης χορήγησης αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης σύμφωνα με την υπ’ αρ.1018/104012/15.04.2020 υπουργική απόφαση, της επιχείρησης που τροφοδοτεί με τυποποιημένα προϊόντα ελαιολάδου προς πώληση, την επιχείρηση του επισκέψιμου ελαιοτριβείου, μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιθυμεί το επισκέψιμο ελαιοτριβείο να παρέχει υπηρεσίες πώλησης τυποποιημένων προϊόντων ελαιολάδου.
(δ) Εκτυπωμένο σχέδιο της κάτοψης του χώρου, στο οποίο θα αποτυπώνεται, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ο χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, η αίθουσα για τη γευστική δοκιμή ελαιόλαδου, ο χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων εφόσον έχει σχετική άδεια η επιχείρηση και οι χώροι υγιεινής.
(ε) Αντίγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16228/2017 (1723 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (εφ’ όσον στο ελαιοτριβείο λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
(στ) Μελέτη προσβασιμότητας του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας» στις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/99709/796/22.10.2021 υπουργικής απόφασης
(Β’ 5045) και τις «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» της υπό
στοχιεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/07.07.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2998), για την αίθουσα ή τους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ελαιοτριβείου της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
(ζ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ. Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Α.Λ.Ε. 1450189001. Το παράβολο διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω
της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.
3. Η αρμόδια Π.Υ.Τ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/παραστατικών εκδίδει σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και χορηγεί το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (Σ.Ε.ΕΛ.). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.ΕΛ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.

Διάρκεια ισχύος – Διαδικασία Ανανέωσης – Ανάκληση Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου και η σχετική βεβαίωση ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Προηγούμενο Επιστολή ΠΕΣΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την ολιστική ρύθμιση 120 δόσεων για όλα τα χρέη επιχειρήσεων προς Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας