Ελ

En

NEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΔΒΜ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας προσφέρουν το πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης και στην ουσιαστική προετοιμασία τους για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Η παρακολούθηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική για υπάρχοντες και υποψήφιους/ες εκπαιδευτές/τριες ώστε να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις αναγκαίες εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις για να εισέλθουν στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Η επιτυχής διαδικασία πιστοποίησης και η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει μοριοδότηση (5 μόρια) , διότι αποτελεί Κριτήριο επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Μητρώο Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (ΦΕΚ 4632/6-10-2021, άρθρο 6).

Περιγραφή Προγράμματος
Το πρόγραμμα προσφέρει ένα πλήρες σετ δεξιοτήτων και γνώσεων για την αποτελεσματική διδασκαλία ενηλίκων και θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές, εργαλεία και ικανότητες ώστε να ώστε να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, εκπαιδευτικές μεθόδους και γνώσεις για να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης για ενήλικες.

Οι συμμετέχοντες μέσα από τις θεματικές ενότητες-σπονδύλους του προγράμματος:

-θα κατανοήσουν καλύτερα τις αρχές και τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκπαίδευση ενηλίκων,
-θα αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης, κατάλληλα προσαρμοσμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων,
-θα κάνουν σωστή χρήση τεχνικών κατάρτισης και κατάλληλων εποπτικών μέσων,
-θα κατανοήσουν τις διαφορετικές ανάγκες, προκλήσεις και προτιμήσεις των ενηλίκων ως μαθητές και πως αυτοί προσλαμβάνουν τη γνώση,
-θα μάθουν πως να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το περιβάλλον της τάξης και τις ομάδες ενηλίκων,
-θα αναγνωρίζουν και θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη δυναμική της ομάδας,
-θα αποκτήσουν ουσιώδεις δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να δημιουργούν ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-Αποφοίτους/τες Δευτεροβάθμιας, ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,
-Επαγγελματίες Εκπαιδευτές, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια ως προς το γνωστικό τους αντικείμενο και να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,
-Ενταγμένους/ες στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
-Σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ.,
-Στελέχη, εκπαιδευτές/τριες, υποψήφιους/ες εκπαιδευτές/τριες Δομών Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ, ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά),
-Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
-Συμβούλους – Συντονιστές Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης,
-Συμβούλους Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης

Θεματικές Ενότητες
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ακολουθούν την ονοματολογία που περιγράφεται στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012, περιλαμβάνουν τόσο θεωρητικό μέρος, σύμφωνο με την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, όσο και πρακτικό/βιωματικό μέρος για την εξάσκηση και προετοιμασία των συμμετεχόντων στη μικροδιδασκαλία.
Οι θεματικές ενότητες είναι:
Θεματική ενότητα 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι
Θεματική ενότητα 2. Δυναμική της ομάδας
Θεματική ενότητα 3. Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Θεματική ενότητα 4. Ιστορική Εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
Θεματική ενότητα 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο
Θεματική ενότητα 6. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
Θεματική ενότητα 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
Θεματική ενότητα 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος
Θεματική ενότητα 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη
Μικροδιδασκαλία
Επιπρόσθετο Υλικό – Τράπεζα Θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ

Διάρκεια και Μεθοδολογία Υλοποίησης
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες και η παρακολούθησή του γίνεται με σύγχρονη (40 ώρες) και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (160 ώρες).

Μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αφομοιώσουν το εκπαιδευτικό και να εξασκηθούν ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την εξέταση που θα τους οδηγήσει στην απόκτησης της βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο εισηγητής υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους, επιλύει απορίες και τους καθοδηγεί κατάλληλα για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση.

Μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης η διδασκαλία γίνεται μέσω προκαθoρισμένων ζωντανών τηλεδιασκέψεων με τη χρήση σύγχρονης εφαρμογής τηλεδιασκέψης η οποία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνδέονται από οπουδήποτε και μέσω οποιασδήποτε συσκευής (υπολογιστή, table κινητό τηλέφωνο) με σύνδεση στο διαδίκτυο που διαθέτουν και τους εξυπηρετεί και να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρουσιάζει ο εισηγητής. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ενεργά κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υποβάλλοντας τόσο ερωτήσεις στον εισηγητή όσο και επικοινωνώντας με τους άλλους συμμετέχοντες.

Κατά την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση οι συμμετέχοντες ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό συνδέονται στο χρόνο που τους εξυπηρετεί στην πλατφόρμα του συστήματος τηλεκατάρτισης του Διεθνούς Κολλεγίου Αθηνών για να μελετήσουν το υλικό της κάθε θεματικής ενότητας και το επιπρόσθετο υποστηρικτικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους έχουν δοθεί από τον εισηγητή.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

https://forms.gle/aTD3vbGaXNYTnzHs7

 

 

Αξιολόγηση
Με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων με σκοπό να αξιολογηθεί η αφομοίωση των γνώσεων που αποκόμισαν. Εφόσον συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50% θεωρείται ότι η παρακολούθηση της κάθε ενότητας ήταν επιτυχής.

Οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από τα επιμέρους τεστ αξιολόγησης ανά ενότητα, μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων συμπληρώνουν γενικό τεστ αξιολόγησης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις από όλες τις θεματικές ενότητες, όπου και εδώ χρειάζεται να επιτύχουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50%.

Επιπρόσθετα λαμβάνουν προσωπική αξιολόγηση από τον εισηγητή μετά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας που καλούνται να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Μόνο όσοι εκπαιδευόμενοι έχουν επιτύχει την ελάχιστη βαθμολογία στα ανωτέρω τεστ και έχουν επίσης λάβει θετική αξιολόγηση στη μικροδιδασκαλία από τον επιστημονικό υπεύθυνο/εισηγητή θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στους συμμετέχοντες χορηγείται:

  1. Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) Παρακολούθησης του προγράμματος.
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Κορινθίας
    (Η εγγραφή σε Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στιςεξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ).

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος/Εισηγητής
Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Ο Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Πληροφορικαά Συστήματα στο Αμερικάνικο Κολλέγιο και στην συνέχεια απόκτησε Μεταπτυχιακούς τίτλους στην Διαχείριση Επιχειρησιακών Δεδομένων και στον Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων από το City University του Λονδίνου. Πήρε τον Διδακτορικό του τίτλο από το Πολυτεχνείο του Βόρειου Λονδίνου στην Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεις Δεδομένων.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ και συνέχισε σε ETHNODATA, COOPERS & LYBRAND, INTRASOFT, ΠΟΥΛΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και SMART SERVICES αποκτώντας εμπειρία σε μεγάλα έργα πληροφορικής καθώς και σε έργα Εκπαίδευσης. Το 2005 μετακινήθηκε στην ECDL Hellas (PEOPLECERT) με καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών, όπου ανάπτυξε το πρόγραμμα Certified Training Professional και στην συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Technical Trainer στην INTRALOT. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει απασχοληθεί ως Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται: «Ικανότητες Εκπαιδευτή – Τα Πρότυπα», «Εκπαίδευση από Απόσταση», «Η Τέχνη των
Πωλήσεων με λίγα λόγια», «Ειδική Αγωγή», «Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης Ανηλίκων», «Εκπαίδευση Ενηλίκων», «Τεχνικές Διδακτικής» και «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑμεΑ».

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

QUICK INFO

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

ΕΝΑΡΞΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
200 ΩΡΕΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Live on-line & e-learning

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
…………………………………………
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
+30 210 2114671

 

Προηγούμενο ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- HVAC-R

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας