Ελ

En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TOURCOOP(COSME)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TOURCOOP(COSME)

Στο πλαίσιο του έργου COSME «Ενίσχυση της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού και της ικανότητας των τουριστικών ΜΜΕ μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης», δύο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καλούν ΜΜΕ του τουρισμού να συμμετάσχουν στα καθεστώτα στήριξής τους και να λάβουν άμεση στήριξη σε διάφορα κράτη μέλη.

Πρόκειται για τα έργα SUSTOUR [1] με προθεσμία υποβολής αίτησης από τις ΜΜΕ τις 10 Μαΐου, η οποία απευθύνεται σε όλα τα Κράτη Μέλη ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα COSME [1] και ECO-TANDEM [2] με προθεσμία υποβολής αίτησης τις 15 Μαΐου (απευθύνεται σε Ιταλία, Γερμανία, Σλοβακία, Ελλάδα και Αυστρία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη).

Ακολουθούν επιμέρους πληροφορίες για τα δύο προγράμματα:

SUSTOUR

Πλήρης τίτλος του έργου: Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας των ΜΜΕ στον Τουρισμό μέσω της Διακρατικής Συνεργασίας και τις Μεταβίβασης Γνώσης Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer.

Στόχος του SUSTOUR είναι να συνδράμει περισσότερους από 175 τουριστικούς πράκτορες που ανήκουν στην κατηγορίατων ΜΜΕ να ενσωματώσουν στιςεπιχειρήσεις τους και στις εφοδιαστικές αλυσίδες τις αρχές της βιωσιμότητας.

Το SUSTOUR θα παράσχει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες που θα επιλεγούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας. Η ΜΜΕ μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά σχήματα  υποστήριξης: είτε την υποστήριξη προς την πιστοποίηση βιωσιμότητας (διαθέσιμα διαφορετικά επίπεδα) και/ή υποστήριξη για τη βελτίωση ορισμένων τμημάτων της επιχειρηματικής της λειτουργίας, όπως η διαχείριση πλαστικού/ άνθρακα/ εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη διαδρομή προς τη βιωσιμότητα ή που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βιώσιμες πρακτικές τους μπορούν να επωφεληθούν από ένα μίγμα καινοτόμων διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολυήμερης εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, εντατικής καθοδήγησης (coaching) ομαδικής και ατομικής, καθώς και εκπαίδευσης από ομότιμους −όλα με την επίβλεψη επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων της βιωσιμότητας. Η υποστήριξη για την πιστοποίηση θα παρέχεται, όπου υπάρχει η δυνατότητα στα αγγλικά, ελληνικά, κροατικά, γαλλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, γερμανικά και φιλανδικά. Η υποστήριξη που παρέχεται για τα υπόλοιπα σχήματα θα είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.

Οδηγίες για την αίτηση, καθώς και τη φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε, θα βρείτε στον σύνδεσμό: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes [3].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Μαΐου 2022, 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Προϋποθέσεις αίτησης;

Μια επιχείρηση πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να μπορεί να κάνει αίτηση:

* Να διαθέτει οικονομική δραστηριότητα ταξιδιωτικού πράκτορα (NACE 79)

* Να είναι μικρή η μεσαία επιχείρηση[1]

* Να έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στα προγράμματα COSME[2]

* Να μην έχει λάβει εναλλακτική χρηματοδότηση για υποστήριξη σε κάποιο από τα υπόλοιπα έργα COSME TOURCOOP[3]

* Να μην διώκεται για παραβίαση θεμάτων υγείας, βιωσιμότητας, ανθρώπινων πόρων και φορολόγησης.

Το πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να διαρκέσει από τον Ιούνιο 2022 ως τις 30 Ιουνίου 2023.

Σύνολο διαθέσιμης χρηματοδότησης: 595.000€

ECO-TANDEM [2]

Το πρόγραμμα EU ECO-TANDEM είναι διασυνοριακό πρόγραμμα για την ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των

βασικών προκλήσεων στην αλυσίδα αξίας του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, με ειδικότερο ενδιαφέρον για την οικο-βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και επιχειρήσεις καινοτομίας (νεοφυείς, καινοτόμες ΜΜΕ) για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις  ECO-TANDEM μέσω της αποκαλούμενης συνεργασίας «TANDEM».

Στόχος της πρόσκλησης συμμετοχής είναι να επιλεγούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και οι καινοτόμες επιχειρήσεις (τουριστικές ή και όχι), που θα δημιουργήσουν τα «TANDEM», ζεύγη επιχειρήσεων που ενώνονται και μοιράζονται μια επιχειρηματική συμφωνία, ταυτοποιώντας από κοινού μια πρόκληση (EU ECO-CHALLENGE) που θα αντιμετωπίσουν και συμφωνώντας σε ένα κοινό Σχέδιο Δράσης. Από τα ζεύγη που θα δημιουργηθούν, θα επιλεγούν τα καλύτερα, στα  οποία θα παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη που θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβασή τους. Η διαδικασία επιλογής παρέχεται χωρίς χρέωση των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.

Θα επιλεγούν εξήντα δύο (62) ΜΜΕ του τουριστικού τομέα για χρηματοδότηση και θα συγχρηματοδοτηθούν από εταίρους της Κοινοπραξίας EU ECOTANDEM. Δεκαέξι (16) από αυτές από τον οργανισμό X23 (Ιταλία), δεκατέσσερις (14) θα συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό SocialFare (Ιταλία); Δεκαέξι (16) θα συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό ITKAM (Γερμανία), και δεκαέξι (16) από την SBA (Σλοβακία). Το πρόγραμμα θα επιβραβεύσει μέχρι 31 ζεύγη επιχειρήσεων ( 62 επιχειρήσεις συνολικά).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

EU παραδοσιακές τουριστικές ΜΜΕ (κατηγορίες NACE 55.* , 79.*) (a) {α}

EU Τουριστικές μικροεπιχειρήσεις (κατηγορίες NACE 55.*, 79.*) {β}

EU Τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {γ}

EU Μη τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {δ}

EU Τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ε}

EU Μη τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ζ}

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις {α}, {β} και {γ} πρέπει να προέρχονται από τις κατηγορίες:

● Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (NACE 55.10)

● Καταλύματα διακοπών και άλλοι τύποι καταλύματος σύντομης διάρκειας (NACE 55.20)

● Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (NACE 55.30)

●Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων (NACE 79.*)

Γεωγραφική επιλεξιμότητα

Μόνο οι οργανισμοί που έχουν την έδρα σε κράτη Μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στην πρόσκληση, ενώ το πρόγραμμα θα εστιάσει γεωγραφικά σε οργανισμούς που προέρχονται από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβακία.

Επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι μεταξύ άλλων:

* εκπαίδευση για πράσινη πιστοποίηση και τυποποίηση

* συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε επίπεδο ΕΕ

* επενδύσεις για την υιοθέτηση πράσινων λύσεων

* συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση της αγοράς

* τεχνική υποστήριξη στη ΜΜΕ για εκτίμηση της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων

 * βελτίωση δεξιοτήτων (εξειδικευμένη κατάρτιση προσωπικού για χρήση καινοτόμων πράσινων λύσεων, για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους, για τη διαχείριση των διαδικασιών με τρόπο περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2022, ώρα 17:00 Κεντρικής Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  https://www.eu-ecotandem.eu/ [4].

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις μπορείτε να ζητήσετε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eu-ecotandem.eu.

Για επικοινωνία με τους εταίρους της Κοινοπραξίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

X23 Srl (Italy): Marika Mazzi Boèm (@: marika.mazzi.boem@x-23.org) Anastasiia Yakush (@: anastasiia.yakush@x-23.org)

Social Fare (Italy) Quynh Nhu Nguyen (@quynhnhu.nguyen@socialfare.org)

Italian Chamber of Commerce in Germany Sonia Barani (@: sbarani@itkam.org)

Slovakia Business Agency Gavalcová Katarína (@: gavalcova@sbagency.sk)

Πληροφορίες για χρηματοδοτικές ευκαιρίες μπορείτε να βρίσκετε στον

σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search [5].

Προηγούμενο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ από ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας