Ελ

En

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης οίνου και τυροκομικών προϊόντων στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά»

1. Αναθέτουσα Αρχή: Κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της υποβολής της δράσης που αποτελείται από: την Οργάνωση Παραγωγών Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου Ι.Κ.Ε και τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου ΣΥΝ.Π.Ε.),, με Επικεφαλής Εταίρο την Οργάνωση Παραγωγών Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου Ι.Κ.Ε με έδρα : Άγιος Βασίλειος Κορινθίας Τ.Κ.:200 08, email: manolakisdim@gmail.com, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Μανωλάκη Δημήτριο

2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης οίνου και τυροκομικών προϊόντων στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής. Εάν το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν γίνει αποδεκτό από την ΕΕ, ο διαγωνισμός θα θεωρηθεί άκυρος και, στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπόκεινται σε αιτήσεις ή / και ζητήματα ζημίας.

3. Προϋπολογισμός Έργου: 1.528.388,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Η.Π.Α και Καναδάς.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).

6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.

9. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Οργάνωσης Παραγωγών Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου Ι.Κ.Ε με έδρα : Άγιος Βασίλειος Κορινθίας Τ.Κ.:200 08, email: manolakisdim@gmail.com και Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Μανωλάκη Δημήτριο από τις 10:00 έως 13:00 κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή e Mail, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Οργάνωσης Παραγωγών Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου Ι.Κ.Ε με έδρα : Άγιος Βασίλειος Κορινθίας Τ.Κ.:200 08, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την 06/04/2023 2023 στις 11:00 πμ.

11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : 06/04/2023 και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της Οργάνωσης Παραγωγών Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου Ι.Κ.Ε.

12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: δύο μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

14. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Ελληνικά.

15. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Οργάνωση Παραγωγών Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου Ι.Κ.Ε,

O Διαχειριστής,
Μανωλάκης Δημήτριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοπραξία

Προηγούμενο Ημερίδα παρουσίασης και γευστική δοκιμή ελληνικών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας