Ελ

En

Λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

Με την απόφαση με αριθ. 106557 που δημοσιεύθηκε, αποφασίζεται η σύσταση και ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την τήρηση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

 

Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες:

 

Το εν λόγω Μητρώο εγγυάται τη νομιμότητα, την ορθότητα και την ασφάλεια των καταχωρίσεων που πραγματοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του ν. 4624/2019, σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των οποίων καταχωρίζονται και διατηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

 

 

Σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

 

1. Συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά:

α. οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων, των ειδικών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019,

β. οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων, των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 και οι πιστοποιημένοι χρήστες ΥΜΣ κατά την έννοια της υποπ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 85 του ίδιου νόμου,

γ. οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 και οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι ΥΜΣ κατά την έννοια της υποπ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 85 του ίδιου νόμου,

 

2. Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ διακρίνεται στα εξής υπομητρώα:

α) Υπομητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.

β) Υπομητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ.

γ) Υπομητρώο Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ.

δ) Υπομητρώο Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ.

 

Πιστοποιημένοι χρήστες Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

 

1. Πιστοποιημένοι χρήστες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται:

α. οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των ειδικών Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και

β. οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση και δημοσίευση συμβολαιογραφικών πράξεων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

 

2. Πιστοποιημένοι χρήστες ΥΜΣ ορίζονται:

α. οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και β. οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι να λειτουργούν ως Υπηρεσία μιας Στάσης και να προβαίνουν στη σύσταση εταιρειών μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΥΜΣ.

 

Ορισμός αρμόδιας Υπηρεσίας τήρησης του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

 

1. Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019, ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδια για:

α. τη σύσταση και τήρηση του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,

β. τον έλεγχο τήρησης των προαπαιτούμενων, όπως περιγράφονται στην παρούσα, από τους υπαλλήλους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τους συμβολαιογράφους που αιτούνται πιστοποίηση και εγγραφή στο κατάλληλο υπομητρώο,

γ. την πιστοποίηση των χρηστών και την εγγραφή τους στο Μητρώο,

δ. τη διαγραφή παλαιότερων χρηστών που δεν τηρούν τα προαπαιτούμενα της παρούσας,

ε. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. της λίστας με τους πιστοποιημένους συμβολαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,

στ. την απόδοση κωδικών πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,

ζ. την αποστολή αιτημάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

η. τη μέριμνα για την ηλεκτρονική εκπαίδευση των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν σαν συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

 

2. Για την τήρηση του Μητρώου, την πιστοποίηση και την απόδοση κωδικών πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα στον ν. 4624/2019 και στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 

 

Προηγούμενο (ΕΝΕΡΓΟ) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας