Ελ

En

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΣΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ POLITECNICO DI MILANO

                                                                                                                                                                                                   ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών
– Β3 Δ/νση

ΚΟΙΝ: – Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
Υπουργείο Εξωτερικών
– Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
– Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κας Α. Παπαδοπούλου
– Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Φραγκογιάννη
– Γραφείο κας Γεν. Γραμματέα
– Γραφείο κας Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας
– Α ́ Β ́ & Γ ́ Γεν. Δ/νσεις
– A1, Β1, Β2, Β6, Β7 & Γ2 Δ/νσεις
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)

Ε.Δ.: -Πρεσβεία Ρώμης (μέσω ΥΠΕΞ)
-Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης (μέσω ΥΠΕΞ)

ΘΕΜΑ: Κυκλική Οικονομία: Πρόοδος και προκλήσεις, σύμφωνα με έκθεση του Politecnico
di Milano

Σύμφωνα με την Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας 2023, που εκπόνησε η Energy&Strategy της Σχολής Διοίκησης του Politecnico di Milano, παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας στην Ιταλία. Πρόκειται για τη δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, όσον αφορά τον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και υπάρχουν έως
και 210 κυκλικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 122,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εδώ εταιρείες και πολίτες εφαρμόζουν πλέον σημαντικές δράσεις ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης υλικών και ανακατασκευής, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της οικολογικής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Παρά τις αυξημένες προσπάθειες, ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένουν προκλήσεις στην πορεία προς μια πλήρως αειφόρο οικονομία. Το ποσοστό αποταμιεύσεων που συνδέονται με την Κυκλική Οικονομία το 2022 στην χώρα εκτιμάται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό
αντιστοιχεί μόνο στο 15% του στόχου που έχει οριστεί για το 2030.Τα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν την έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων, το υψηλό επενδυτικό κόστος και την κανονιστική αβεβαιότητα. Επιπλέον, μόνο ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς έχει υιοθετήσει πρακτικές Κυκλικής

Ειδικότερα, όσον αφορά τους διάφορους κλάδους παραγωγής, παρατηρείται ότι ο κλάδος της Κατασκευής είναι ο πιο προηγμένος όσον αφορά την υιοθέτηση πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας, καθώς το 61% των επιχειρήσεων σε αυτόν τον κλάδο έχουν υιοθετήσει τουλάχιστον
μία τέτοια πρακτική. Ακολουθεί ο κλάδος της Μηχανικής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων με ποσοστό 48%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος των Τροφίμων & Ποτών με ποσοστό 41%. Αντίθετα, οι κλάδοι με μικρότερη τάση προς την Κυκλική Οικονομία είναι ο κλάδος των Επίπλων και Επιπλώσεων, όπου μόνο το 20% των εταιρειών έχει υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές, ακολουθούμενος
από την Αυτοκινητοβιομηχανία με ποσοστό 25% και τα Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά με ποσοστό 33%. Επιπλέον, υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν αναπτύξει καμία πρακτική Κυκλικής Οικονομίας και δεν έχουν κανένα σχέδιο να υιοθετήσουν στο άμεσο μέλλον: συγκεκριμένα, το 60% των εταιρειών στον τομέα της Αυτοκινητοβιομηχανίας, το 52% στον τομέα των Επίπλων και Επιπλώσεων, και το 45% στον τομέα των Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν και θετικά στοιχεία: Η Ιταλία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτει σημαντική ικανότητα ανακύκλωσης και μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων εκφράζει ενδιαφέρον για την κυκλική οικονομία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
Οι ως άνω πληροφορίες παρέχουν μια εικόνα του βαθμού στον οποίο οι ιταλικές επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας εφαρμόζουν πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας και αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την θέση τους
σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους σε διεθνές επίπεδο. Μελετώντας την πρόοδο των διαφόρων κλάδων στην Κυκλική Οικονομία, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης στις αντίστοιχες αγορές. Επίσης, η εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανησυχίες των καταναλωτών για το περιβάλλον και
τη βιωσιμότητα. Επομένως, η ανάπτυξη και η εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας μπορεί να ενισχύσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά.
Από πλευράς μας συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής
οικονομίας οδηγεί σε επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η οποία μεταφράζεται και σε
εξοικονόμηση κόστους, καθώς και φυσικά σε μείωση της ποσότητας αποβλήτων κάθε είδους.

Π Α Γ Ω Ν Α Λ Α Ρ Δ Α
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΕΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
– Γραφείο Υπουργού (secmin@ypen.gr )
– Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών (secdepmin.energy@ypen.gr , secdepmin.per@ypen.gr )
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ggenvr@prv.ypeka.gr )
– Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής (k.dimopoulos@prv.ypeka.gr )
– Δ/νση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων (dir@prv.ypeka.gr th.christopoulos@prv.ypeka.gr )
– Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (e.tsilibari@prv.ypeka.gr )
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– Γραφείο Υπουργού (minister.sec@mnec.gr / nikos.piperigos@mfa.gr )
– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού (d.secretary@mnec.gr )
– ENTERPRISE GREECE
-ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ
-ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ)
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)
– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΒΑΠ)
– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΒΕΠ)
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)
-ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προηγούμενο Πρόσκληση σε σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Επιμελητήριο Κορινθίας στις 17.4.2024

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας