Ελ

En

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία τίθεται σε ισχύ με πρωτοβουλία των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και αφορά στην ομογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών, που εκδίδονται σήμερα από τα αρμόδια Δικαστήρια (Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία) και αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα ενός νομικού, ή φυσικού προσώπου.

Όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα, προκειμένου ένα φυσικό, ή νομικό πρόσωπο  να λάβει μέρος σε έναν δημόσιο διαγωνισμό, ή σε άλλη οικονομική δραστηριότητα, ή προκειμένου να εκδοθεί, ή να ανανεωθεί μία επαγγελματική του άδεια, ή για να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις, θα πρέπει να προσκομίσει μία σειρά πιστοποιητικών από τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια, από τα οποία θα αποδεικνύεται μία σειρά γεγονότων, που επιβεβαιώνουν την δικαστική του φερεγγυότητα και την καλή λειτουργία του και αφορούν την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα του εν γένει.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, χρειάζεται να προσκομιστούν, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη λύσης του νομικού προσώπου, πιστοποιητικό μεταβολών του, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, ή περί μη πτώχευσης φυσικού, ή νομικού προσώπου, πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση νομικού προσώπου κ.α., για την έκδοση των οποίων υπήρχε μεγάλη πολυπλοκότητα, κυρίως για λόγους μη ύπαρξης διασύνδεσης των Δικαστηρίων με το σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ/ΣΟΛΩΝ, μη ύπαρξης μηχανογράφησης, ή ύπαρξης γραφειοκρατικών ζητημάτων και σημαντικών καθυστερήσεων στην χειροκίνητη αναζήτηση του πιστοποιητικού, με αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση  και ταλαιπωρία του ενδιαφερομένου πολίτη, ή της επιχείρησης.

Επίσης το οξύμωρο του γεγονότος έγκειται και στο ότι, ενώ τα αιτούμενα πιστοποιητικά είναι πολυάριθμα και έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ιδίως αν εκδίδονται από διαφορετικά δικαστήρια, στην ουσία σχεδόν όλα πιστοποιούν την ίδια πληροφορία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκαλείται ανασφάλεια δικαίου και αδικαιολόγητη σύγχυση.

Για τον λόγο αυτό και με συντονισμένες προσπάθειες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με γνώμονα την αποφυγή καθυστερήσεων, την μείωση του διοικητικού βάρους για τον ενδιαφερόμενο πολίτη, ή την επιχείρηση, με σημαντική μείωση της φυσικής του παρουσίας σε δημόσιες υπηρεσίες και με σκοπό να επέλθει μείωση και του ενδοδιοικητικού κόστους και παράλληλα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την ανάδειξη της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών της Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε πλέον η ομογενοποίηση και η προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα του φυσικού, ή νομικού προσώπου, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια δικαίου και να αρθούν τα εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει με την υπ. αριθμ. πρωτ. 13535/29-3-2021 εγκύκλιο της η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το σχετικό Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια της χώρας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα της σχετικής εγκυκλίου, κατά δύο τύπους και συγκεκριμένα ένα ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, που αφορά στα νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Σωματείων και των Συνεταιρισμών και ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό, που θα αφορά στα φυσικά πρόσωπα.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική εγκύκλιο, για την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων και των συνεταιρισμών και λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση τη; κατάστασης του σωματείου, ή του συνεταιρισμού, τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, (για τα σωματεία), όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (για τους συνεταιρισμούς). Επίσης επισημαίνεται ότι, για την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας, που αφορά στους συνεταιρισμούς, αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, θα ζητείται μόνο το ήδη υπάρχον πιστοποιητικό μεταβολών, που εκδίδεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο και αφορά στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31/12/2019, ενώ μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, αρμόδιο για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού μεταβολών είναι το Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης στην σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι, στο ενιαίο πιστοποιητικό, που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης, ή μη, απόφασης ή κατάθεσης αίτησης, ή μη, για τη λύση του νομικού προσώπου δεν θα βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο προς τούτο είναι το Γ.Ε.ΜΗ, ενώ για τις ΕΠΕ η σχετική πληροφορία (περί λύσεως ή μη) θα χορηγείται από το πιστοποιητικό μεταβολών. Όσον δε αφορά στις εταιρείες για την πληρέστερη εικόνα τη; δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται, τόσο  από το εκάστοτε αρμόδιο  Πρωτοδικείο, όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

Προσέτι διευκρινίζεται ότι, η σχετική αίτηση για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας θα είναι ενιαία για όλα τα δικαστικά καταστήματα και θα τιτλοφορείται ¨Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής φερεγγυότητας¨, ενώ σε όσα Δικαστήρια είναι συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ ( Αθηνών, Πειραιά κ.λπ.) η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, ενώ στα υπόλοιπα δικαστήρια (εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), θα απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου για την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή του πιστοποιητικού.

Τέλος η σχετική εγκύκλιος αναφέρει ότι, στις περιπτώσεις όπου αρμόδιο για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, τόσο για το νομικά, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα είναι τα κατά τόπους  αρμόδια Πρωτοδικεία, η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Προηγούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / Πρόγραμμα CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας