Ελ

En

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας: Αποσυμφόρηση δικαστηρίων, ταχύτερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών

Επιτάχυνση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, διευκόλυνση του έργου των δικαστικών υπαλλήλων και των δικηγόρων, ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά είναι τα βασικά οφέλη της καθιέρωσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, το οποίο μεταξύ άλλων θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς πλέον η φερεγγυότητα μιας επιχείρησης θα ελέγχεται με ένα, ενιαίο έγγραφο.

Η λειτουργία του θα είναι να βεβαιώνει και να πιστοποιεί τη φερεγγυότητα μιας επιχείρησης, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Θα αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα (δηλαδή πολίτες), όσο και νομικά πρόσωπα – και μάλιστα όχι μόνο εταιρείες, αλλά και συνεταιρισμούς και σωματεία.

Με αυτό το σκεπτικό αποφασίστηκε από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργο Γεωργαντά η ενοποίηση και των 25 πιστοποιητικών σε ένα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Να σημειώσουμε ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνου Αλεξανδρή και του ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου. Βασίστηκε σε μελέτη για την ομογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Tι γινόταν μέχρι χθες

Και σε αυτήν την περίπτωση η γραφειοκρατία ήταν ο εφιάλτης πολιτών και επαγγελματιών, καθώς χρειαζόταν ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει ένα «πακέτο» αυτών των πιστοποιητικών, άρα έπρεπε να σταθεί σε μια σειρά από ουρές, να συμπληρώσει σε αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων τα ίδια στοιχεία, να καταβάλει το ποσό για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού (που αθροιζόμενα τα πιστοποιητικά κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο καταλήγουν) και εν τέλει να χρειαστεί να προσέλθει όχι μία, αλλά πολλές φορές για να παραλάβει τα πιστοποιητικά, καθώς κάθε τμήμα των δικαστηρίων έχει τον δικό του χρόνο.

Από την άλλη πλευρά, μεγάλο είναι το διοικητικό βάρος τόσο για τα ίδια τα δικαστήρια, όσο και για τους φορείς που ζητούν τα δικαστικά πιστοποιητικά φερεγγυότητας. Στα υποστελεχωμένα δικαστήρια κάθε τμήμα πρέπει να απασχολεί υπαλλήλους για την παραλαβή και την διεκπεραίωση των αιτήσεων, οι οποίες καταλήγουν σε άλλους φορείς, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν αρχικά αν οι στοίβες των δικαιολογητικών είναι πλήρεις και, κατόπιν, αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Πλέον ο πολίτες θα μπορεί να αιτηθεί την έκδοση του «Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας», η οποία θα είναι ενιαία για όλα τα δικαστήρια. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται:

– Ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr, για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και

– Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία όσων δικαστηρίων δεν έχουν ακόμα υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.

Τα 25 πιστοποιητικά που αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας:

1.      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή

2.      Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού

3.      Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρείας σε εκκαθάριση

4.      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρείας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990

5.      Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)

6.      Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

7.      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών

8.      Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

9.      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007

10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)

11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης

12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση

13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)

14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή

15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση

17. 17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης

18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρείας (μόνο ΑΕ)

19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ

20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων

21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιρειών

22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων

23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)

24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού

25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρείας

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο Ενημερωτική εκδήλωση «Παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων – ΓΕΦΥΡΑ 2» με τον κ. Φώτη Κουρμούση

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας