Ελ

En

Δυνατότητα ηλεκτρονικής τροποποίησης καταστατικών ΙΚΕ- ΟΕ- ΕΕ με πρότυπες πράξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3047/9-7-2021 η υπ. αριθμ. 73557/1.7.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
με την οποία καθορίζονται οι πρότυπες πράξεις και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι κανόνες χρήσης αυτών, για την τροποποίηση του καταστατικού των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), των Ομορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της ως άνω Υπουργικής απόφασης, η χρήση πρότυπης πράξης για την τροποποίηση του καταστατικού των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ομόρρυθμων αλλά και των ετερόρρυθμων εταιρειών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τις εταιρείες, που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Έχουν συσταθεί με τα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρείες ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,ΟΕ, ΕΕ, που προβλέπει η υπ. αριθμ. 11026/30-1-2020 (ΦΕΚ Β 491) υπουργική απόφαση και το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο, για την σύσταση της ΙΚΕ, που προβλέπει η υπ. αριθμ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ Β 4619) υπουργική απόφαση.
Β) Βρίσκονται σε κατάσταση ¨ενεργούς¨ εταιρείας.
Γ) Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα σε ότι αφορά την υποβολή των τελών τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ., που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 113 του Ν.4635/2019.
Εφόσον δε πρόκειται για ΙΚΕ απαιτείται επίσης:
Α) Να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4072/2012 και
Β) Το ποσοστό μεριδίων των εταίρων να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο πρότυπο καταστατικό με το οποίο συστάθηκε η εταιρεία.
Παράλληλα προβλέπεται ότι, η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού δύναται να ληφθεί μόνο, εφόσον έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 72 και στο άρθρο 253 του Ν.4072/2012 και συγκεκριμένα:
Α) Για την τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και
Β) Για την τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ) απαιτείται υποχρεωτικά ομόφωνη απόφαση των εταίρων.
Στο άρθρο 5 της ως άνω υπουργικής απόφασης καθορίζεται η διαδικασία, οι κανόνες ελέγχου και τα αποτελέσματα της υποβολής της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και ειδικότερα ορίζονται τα εξής:
Η τροποποίηση καταστατικού με την χρήση πρότυπης πράξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγράφων, δηλώσεων, ή πράξεων στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ.
Η διαδικασία καταχώρισης είναι η εξής:
Α) Ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, εφόσον ταυτοποιηθεί μέσω των κωδικών ΤΑΧΙS εισέρχεται στο σύστημα και συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία, τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο του πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων, σχετικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού. Στην συνέχεια τροποποιεί το πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα πεδία.
Β) Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά την επωνυμία της εταιρείας, είτε αυτή επιλέγεται την στιγμή της υποβολής της αίτησης τροποποίησης καταστατικού, είτε γίνεται χρήση του μοναδικού αριθμού δέσμευσης επωνυμίας, εφόσον έχει προηγηθεί χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4635/2019.
Γ) Κατόπιν της συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων της αίτησης από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταίροι εισέρχονται διαδοχικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και κάνουν αποδοχή της αίτησης . Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με την χρήση των κωδικών ΤΑΧΙS και η αποδοχή της αίτησης λογίζεται ως ηλεκτρονική υπογραφή.
Δ) Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος πραγματοποιεί ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους καταχώρισης, που προβλέπεται στο άρθρο 113 του Ν.4635/2019 και κάνει οριστική υποβολή της αίτησης για καταχώριση και δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ταυτόχρονα με την καταχώριση των παραπάνω στοιχείων, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεί αυτόματα τους εξής ελέγχους:
Α) Την τήρηση των κανόνων δέσμευσης επωνυμίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4635/2019.
Β) Τον αριθμό των εταίρων (για ΟΕ και ΕΕ), ή το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούν οι εταίροι (για τις ΙΚΕ), που κάνουν την αποδοχή της αίτησης, προκειμένου να ελεγχθεί, αν η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού έχει ληφθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Γ) Την κατάσταση της εταιρείας (αν η εταιρεία βρίσκεται πάντα σε κατάσταση ¨ενεργή ¨) .
Δ) Την διαπίστωση ότι, έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ( αρχικό ή μεταγενέστερο ) αν αφορά σε ΙΚΕ και
Ε) Τυχόν άλλους ελέγχους, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4635/2019 και του Ν.4072/2012.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.:
Α) Αποδίδει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ).
Β) Καταχωρίζει τα δεδομένα της αίτησης στην βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και δημιουργεί αυτοματοποιημένα ανακοίνωση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με το νέο κείμενο του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και
Γ) Δημιουργεί αυτοματοποιημένα το κείμενο της απόφασης των εταίρων, το οποίο αποτελεί το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο για την υποβολή της πράξης τροποποίησης του καταστατικού .
Η ολοκλήρωση της καταχώρισης της δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πρότυπης πράξης τροποποίησης του καταστατικού εμπεριέχει και τον έλεγχο νομιμότητας, που προβλέπεται ειδικά για τις ΙΚΕ στο άρθρο 103 του Ν.4635/2019 και συνεπώς τα έννομα αποτελέσματα της τροποποίησης επέρχονται άμεσα, τόσο για τις ΙΚΕ, όσο και για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) .
Στην ως άνω απόφαση και στο σχετικό ΦΕΚ Β 3047/2021 περιλαμβάνονται και σχετικά υποδείγματα πρότυπων πράξεων τροποποίησης του καταστατικού των εταιρειών ( ΙΚΑ, ΟΕ και ΕΕ) .
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται άμεσα και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επιθυμούν την άμεση τροποποίηση των εταιρειών στις οποίες μετέχουν, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν για να προβούν στις σχετικές ενέργειες και εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και αποφυγή συγχρωτισμού στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, επιταχύνεται δε και η ολοκλήρωση στην πλήρη ψηφιακή μετάβαση, που αποτελεί επιθυμία και δέσμευση της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Προηγούμενο Ενημερωτική e-ημερίδα παρουσίασης της δράσης Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας