Ελ

En

Βασικοί Δείκτες Αγοράς Εργασίας

Στα ακόλουθα γραφήματα παρουσιάζεται, συνοπτικά, η εξέλιξη βασικών μεγεθών και δεικτών της αγοράς εργασίας στο Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) Κορινθίας. Τα στοιχεία προέρχονται από τις Απογραφές και την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και από μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Γράφημα 1.    Πληθυσμός σε ηλικία προς εργασία (10 ετών και άνω) του νομού Κορινθίας

graf1_F10437.JPG


Μεταξύ των Απογραφών 1991-2001, ο πληθυσμός σε ηλικία προς εργασία (10 ετών και άνω)  στο νομό Κορινθίας σημείωσε αύξηση κατά 4,8% (ή κατά 6.026 άτομα). Τη δεκαετία που ακολούθησε, έως το 2011, ο πληθυσμός σε ηλικία προς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 480 άτομα).

Η συνολική αύξηση του πληθυσμού σε ηλικία προς εργασία μεταξύ των ετών 1991-2011 είναι σημαντική και ανέρχεται σε ποσοστό 5,2% (ή 6.506 άτομα).

Γράφημα 2.    Εργατικό Δυναμικό (10 ετών και άνω) νομού Κορινθίας

graf2_F10456.JPG

Το εργατικό δυναμικό (απασχολούμενοι και άνεργοι) του νομού αυξήθηκε κατά 16,4% (ή 8.880 άτομα) μεταξύ των ετών 1991-2001. Την επόμενη δεκαετία (2001-2011), ακολούθησε μία μείωση του εργατικού δυναμικού κατά -4,9% (ή κατά -3.077 άτομα).

Παρόλα αυτά, η συνολική μεταβολή του εργατικού δυναμικού του νομού, μεταξύ των Απογραφών 1991-2011, είναι αύξηση κατά 10,7% (ή κατά 5.803 άτομα).

Γράφημα 3.    Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός (10 ετών και άνω) νομού Κορινθίας

graf3_F10476.JPG

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός του νομού, σημείωσε κάμψη μεταξύ των ετών 1991-2001, και μία σχεδόν ισόποση αύξηση την επόμενη περίοδο (2001-2011). Αναλυτικότερα, τη μείωση κατά -4,1% (ή κατά -2.854 άτομα) μεταξύ των ετών 1991-2001, ακολούθησε η αύξηση κατά 5,3% (ή  3.557 άτομα) την επόμενη δεκαετία (2001-2011).

Έτσι, η συνολική μεταβολή του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού μεταξύ των Απογραφών 1991-2011 είναι μία οριακή αύξηση κατά 1% (ή κατά 703 άτομα).

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή απασχολούμενων ανά τομέα παραγωγής στο νομό Κορινθίας, τα έτη 1991, 2001 και 2011.

Γράφημα 4.    Ποσοστιαία κατανομή απασχολούμενων ανά τομέα παραγωγής στο νομό Κορινθίας

graf4_F10495.JPG

Το ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία κ.λπ. κλάδοι) του νομού Κορινθίας μειώθηκε κατά -10,2 ποσοστιαίες μονάδες, κατά την εξεταζόμενη εικοσαετία, καθώς από το 31,6% το 1991, κατέληξε στο 21,4% το 2011.

Το ποσοστό απασχολούμενων στο δευτερογενή τομέα μειώθηκε επίσης, σε μικρότερη όμως έκταση, καθώς από 20,3% το 1991 έπεσε στο 18,9% το 2011.

Τη μείωση της συμμετοχής των δύο προαναφερόμενων τομέα στη συνολική απασχόληση του νομού καρπώθηκε ο τριτογενής τομέας, η μεγάλη άνοδος του οποίου σηματοδοτεί τη μεταβολή παραγωγικού προτύπου που συντελείται στο νομό την τελευταία εικοσαετία. Συγκεκριμένα, ο τομέας των υπηρεσιών συγκεντρώνει πλέον το 59,7% των απασχολούμενων του νομού (από 42% το 1991).

Στο πλαίσιο της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιεί, κάθε χρόνο, εκτιμήσεις για το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας του προηγούμενου έτους, σε επίπεδο νομών. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στο νομό Κορινθίας, στο σύνολο της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-28), την περίοδο 2007-2014.

Γράφημα 5.    Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Ανεργίας στο νομό, στη χώρα και στην Ε.Ε.-28 (2007-2014)

graf5_F10512.JPG

Για το 2014, το ποσοστό ανεργίας στο νομό Κορινθίας ήταν 27,4%, τη στιγμή που ο μ.ο. της χώρας ήταν 26,5% και ο μ.ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10,2%.

Ειδικότερα το 2014, το ποσοστό ανεργίας στο νομό αυξήθηκε ραγδαία και συγκεκριμένα κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες. Παρόλα αυτά, η ανεργία στο νομό αυξάνεται σημαντικά ήδη από το 2008 και όλα τα επόμενα έτη.

Η συνολική αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο νομό, μεταξύ των ετών 2007-2014, ανέρχεται στις 21,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 6,1% το 2007, σε 27,4% το 2014).

Γράφημα 6.    Μηνιαία εξέλιξη των ανέργων αναζητούντων εργασία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στη χώρα

graf6_F10528.JPG

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, το Μάιο 2015, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν ενεργά εργασία ανήλθε στις 36.326 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (αυξημένος κατά 0,4% ή 151 άτομα σε σχέση με το Μάιο 2014) και στις 809.018 σε επίπεδο χώρας (μείωση κατά -0,7% ή -5.675 άτομα σε σχέση με το Μάιο 2014).

Διαχρονικά παρατηρούμε ότι, ο αριθμός των ανέργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζει εποχικότητα στη διάρκεια του έτους, με σημαντική μείωση της ανεργίας τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Αύγουστο και σημαντική αύξηση τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Μάρτιο.

Την ίδια περίοδο, σε επίπεδο χώρας, η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας εμφανίζεται τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και η μεγαλύτερη αύξηση τους μήνες Ιούλιο και Οκτώβριο.

Γράφημα 7.    Ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά μήνα

graf7_F10544.JPG

Στο γράφημα παρουσιάζονται στοιχεία για τις ροές εισόδου και εξόδου από την απασχόληση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα στοιχεία αφορούν εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Παρατηρούμε ότι το Μάιο 2015 σημειώθηκαν 4.934 απολύσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή οικειοθελείς αποχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια στιγμή πραγματοποιήθηκαν 7.568 προσλήψεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών απασχόλησης είναι θετικό, με καθαρή μεταβολή 2.634 περισσότερες θέσεις εργασίας το Μάιο 2015 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Απρίλιος 2015).

Σε ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο (Μάιος 2014 – Μάιος 2015), παρατηρούνται καθαρές αυξήσεις και μειώσεις των θέσεων εργασίας με αξιοσημείωτη εποχικότητα. Η μεγαλύτερη καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2014 και η μεγαλύτερη μείωση τον Οκτώβριο 2014.

Αθροίζοντας τις μηνιαίες μεταβολές στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2014 – Μαΐου 2015, η συνολική μεταβολή είναι θετική, με δημιουργία 4.480 νέων θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η καθαρή αύξηση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Προηγούμενο 28ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ (ΕΝΑΡΞΗ ΧΩΡΙΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ )

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας