Ελ

En

Αποτελέσματα ετήσιας έρευνας Επιμελητηρίου Κορινθίας

 

Ετήσια έρευνα αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Κορινθίας

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

      Στόχος του έργου είναι να διερευνηθεί η ικανοποίηση των μελών του Επιμελητηρίου Κορινθίας από τις υπηρεσίες που παρέχονται, συνδυαστικά με την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση αυτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020 εως Φεβρουάριος 2021 και χρησιμοποιήθηκε σαν μέθοδος συλλογής υλικού η αποστολή ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

     Στην έρευνα συμμετείχαν 154 επιχειρήσεις, μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας , όπου απάντησαν σε ερωτήσεις και έδωσαν απαντήσεις σημειώνοντας τον βαθμό ικανοποίησης τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Επιμελητήριο. Οι ερωτήσεις ήταν άμεσα σχετιζόμενες  με την ανταπόκριση του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του καθώς επίσης και την γνώση τους σχετικά με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του. 

 

    Οι επιχειρήσεις του κλάδου που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τους κλάδους:

·       Δευτερογενής Παραγωγή (44,8%)

·       Χονδρικό/ή και Λιανικό εμπόριο (31,2%)

·       Μεταποίηση (9,7%)

·       Λοιπές (14,3)

Ταυτότητα του ερωτηματολογίου

 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο Κορινθίας προς τα μέλη του και πιο συγκεκριμένα να σημειωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτώμενων με κλίμακα από 1-5 όπου 5(Εξαιρετική) ,4(Πολύ καλή) , 3(Καλη), 2(Μέτρια) και 1(Κακή). 

 

·      Γνωρίζετε για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες  του  Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η – Υ.Μ.Σ.

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους οι 71 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 31 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 36 δήλωσαν 3(Καλή), 11 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 5 δήλωσαν 1 (Κακή)

·      Εγκυρότητα πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Επιμελητηρίου

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 67 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 46 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 31 δήλωσαν 3(Καλή), 7 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 3 δήλωσαν 1 (Κακή)

 

·       Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους οι 55 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 38 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 39 δήλωσαν 3(Καλή), 17 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 5 δήλωσαν 1 (Κακή)

 

·       Δράσεις του Επιμελητηρίου (ενημερωτικές εκδηλώσεις , παρεμβάσεις προς την Πολιτεία κ.α.)

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 52 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 42 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 41 δήλωσαν 3(Καλή), 15 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 4 δήλωσαν 1 (Κακή)

 

·       Ενημέρωση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 72 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 35 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 33 δήλωσαν 3(Καλή), 10 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 4 δήλωσαν 1 (Κακή)

 

·       Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 50 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 42 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 36 δήλωσαν 3(Καλή), 19 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 7 δήλωσαν 1 (Κακή)

Ακολουθεί συνοπτικό διάγραμμα απεικόνισης για τις παραπάνω ερωτήσεις:

 

Forms response chart. Question title: 1. Γνωρίζετε για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο Κορινθίας προς τα μέλη του; Aν ναι, βαθμολογήστε από το 1 (κακή εικόνα) έως το 5 (εξαιρετική) τις παρακάτω υπηρεσίες:. Number of responses: .

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την εμπειρία των μελών από την εξυπηρέτηση τους από το Επιμελητήριο σημειώνοντας τον βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων με κλίμακα από 1-5 όπου 5(Εξαιρετική) ,4(Πολύ καλή) , 3(Καλη), 2(Μέτρια) και 1(Κακή). Πιο συγκεκριμένα:

 

·       Ακρίβεια, εγκυρότητα και αμεσότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 64 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 56 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 26 δήλωσαν 3(Καλή), 8 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 0 δήλωσαν 1 (Κακή)

 

·       Ικανοποίηση από την ανταπόκριση των υπαλλήλων

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 70 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 46 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 29 δήλωσαν 3(Καλή), 7 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 2 δήλωσαν 1 (Κακή)

 

·       Τηλεφωνική επικοινωνία, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση

 

Από το σύνολο των 154 ερωτηθέντων σχετικά με την παραπάνω και την έκφραση του βαθμού ικανοποίησης τους  οι 66 δήλωσαν 5(Εξαιρετική) , 44 δήλωσαν 4(Πολύ καλή), 33 δήλωσαν 3(Καλή), 10 δήλωσαν 2(Μέτρια) και 1 δήλωσαν 1 (Κακή)

Ακολουθεί συνοπτικό διάγραμμα απεικόνισης για τις παραπάνω ερωτήσεις

Forms response chart. Question title: 2. Αξιολογήστε την εμπειρία σας από την εξηπηρέτηση σας απο το Επιμελητήριο. 1 (κακή εμπειρία) έως το 5 (εξαιρετική εμπειρία). Number of responses: .

Σύνοψη – Συμπεράσματα 

 

     Η έρευνα της ικανοποίησης των επιχειρήσεων μελών του, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Με γνώμονα τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των υπαρχόντων υπηρεσιών και εν συνέχεια η ανάπτυξη νέων.

 

     Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης η έρευνα μέσω ερωτηματολογίου οδήγησε σε ουσιαστικά συμπεράσματα σχετικά με την ικανοποίηση των επιχειρήσεων, μελών του Επιμελητηρίου Κορινθίας, και υπογράμμισε τις ελλείψεις καθώς επίσης και τις θετικές ενέργειες που έχουν γίνει και που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

 

    Η γενική αποτύπωση της συγκεκριμένης μελέτης κρίνεται θετική  καθώς σε όλα τα επίπεδα των αποκρίσεων η ικανοποίηση των μελών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες βαθμολογηθηκε ως εξαιρετική.Σε μία πλέον δύσκολη εποχή για την οικονομική δραστηριότητα και στον κυκεώνα των προβλημάτων και των εξελίξεων που βρίσκονται οι επιχειρήσεις το Επιμελητήριο θα λάβει σοβαρά υπόψη του την θετικότητα των αποτελεσμάτων έρευνας αλλά βασικά και κύρια θα  σημειώσει όλα εκείνα τα σημεία που έχουν περιθώριο βελτίωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του νομού.

Προηγούμενο Επιδότηση πάγιων δαπανών: Τον Μάιο οι πρώτες επιδοτήσεις, οι δικαιούχοι, οι δαπάνες που επιδοτούνται

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας