Ελ

En

Εταιρείες & Σύλλογοι Συμμετοχής

Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας από το έτος 2004 ίδρυσε την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» που αποτελεί ένα σημαντικό και ευέλικτο εργαλείο για την υλοποίηση όλων των δράσεων του Επιμελητηρίου.
Οι σκοποί της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό είναι κοινωφελείς και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

α. Την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
β. Την παροχή εκπαίδευσης
γ. Την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
δ. Την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας διακρίνεται σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου, που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, που οδηγεί στην υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα η Αναπτυξιακή υλοποιεί δράσεις όπως:

  1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελματιών.
  2. Την λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, την εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σεμιναρίων και επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  3. Κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την αυτοτελή διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.
  4. Γενικότερη εκπαίδευση του επιχειρησιακού κόσμου, καθώς και των επιμελητηριακών στελεχών, την προετοιμασία και επιμόρφωση ανέργων νέων για την ανάπτυξη επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, την τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του νομού, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.
  5. Εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, των επιχειρήσεων και ιδίως των Μ.Μ.Ε. Την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και την αξιοποίηση κάθε προγράμματος Επιστημονικής, Επιχειρηματικής και Οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες.
  6. Οργάνωση ειδικών συνεδρίων και σεμιναρίων πολιτιστικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα, είτε αυτοτελώς είτε με φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  7. Την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στην δραστηριότητα του Επιμελητηρίου Κορινθίας ιδίως σε θέματα, οργάνωσης και συστηματοποίησης των σχέσεων των υπηρεσιών με τα μέλη του όπως και κάθε άλλη ενέργειας με την οποία εξυπηρετούνται οι επιμελητηριακοί στόχοι.

Η Αναπτυξιακή έχει πιστοποιηθεί :

Ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ) 2 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ειδικός Κωδικός Αριθμός 23377-12) και
Κατά ISO 9001:2015 , ISO IEC 27001:2013, ISO 27701:2019 με Πεδία πιστοποίησης : «Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Ωρίμανση , Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων , – Λειτουργία Κέντρου διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚεΔιΒιΜ 2), συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και υλοποίηση εξ αποστάσεως κατάρτιση» και διαθέτει τα απαραίτητα αποδεικτικά συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

H Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί έκτοτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία δράσεις του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ως ένας από τους εταίρους και ιδρυτικός μέλος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), διαχειρίστηκε δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ), το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, καθώς και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την ίδια χωρική αρμοδιότητα, διαχειρίζεται, ως Ενδιάμεσος Φορέας και εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)”, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», «Πελοπόννησος 2014-2020» και «Ιόνια Νησιά 2014-2020», καθώς και του Πράσινου Ταμείου. Επίσης, διαχειρίζεται ως Φορέας Διαχείρισης την Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο», η οποία χρηματοδοτείται από το εθνικό χρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Εταίροι της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58 , Πάτρα , 2610 277779 , e-a.gr
Επιμελητήριο Κορινθίας, Ερμού 2 , Κόρινθος , 27410 26403 , korinthiacc.gr
Επιμελητήριο Ηλείας, 28ης Οκτωβρίου & Ηρώων , Πύργος , 26210 34154 , heliachamber.gr
Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Πλ. 23ης Μαρτίου , Καλαμάτα , 27210 62200 , messinianchamber.gr
Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χ.Τρικούπη & Οπλ. Πουτσετση 14 , Ιωάννινα , 26510 26273 , cci-ioannina.gr
Επιμελητήριο Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανος 1 , Τρίπολη , 2710 227141 , arcadianet.gr
Επιμελητήριο Αργολίδος, Πλ. Δερβενακίων , Αργος , 27510 67216 , https://www.arcci.gr/
Επιμελητήριο Λευκάδος, Ι. Μελά 112 & Μητροπόλεως , Λευκάδα , 26450 22384 , lefkadachamber.gr
Επιμελητήριο Πρεβέζης, Δωδώνης 47 , Πρέβεζα , 26820 29414 , prevezachamber.gr
Επιμελητήριο Ζακύνθου, Λομβάρδου 20 , Ζάκυνθος , 26950 41940 , zantecci.org
Επιμελητήριο Κεφαλληνίας-Ιθάκης, Λεφ. Βεργώτη 131 , Αργοστόλι , 26710 24959 , eeki.gr
Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2 , Κέρκυρα , 2610 39814 , corfucci.gr
Επιμελητήριο Άρτας, Μ. Γραικού & Φλέμινγκ , Άρτα , 26810 28728 , e-artas.gr
Επιμελητήριο Λακωνίας, Ξανθάκη 3 , Γύθειο , 27330 22279 , lcci.gr
Επιμελητήριο Αιτολωκαρνανίας, Παπαστράτου 53 , Αγρίνιο , 26410 41701 , epimetol.gr
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 25ης Οκτωβρίου , Πύργος , 26210-37146
Κέντρο στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος, Μιχαλακοπούλου 58 , Πάτρα

ΠΕΣΠ

Το Π.Ε.Σ. Πελοποννήσου αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Επιμελητήριο Αργολίδας, Επιμελητήριο Κορινθίας, Επιμελητήριο Αρκαδίας, Επιμελητήριο Λακωνίας) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων συμμετέχουν στα Π.Ε.Σ.Π αυτοδικαίως ως εκ της ιδιότητάς τους, ενώ οι λοιποί εκπρόσωποι εκλέγονται με την διαδικασία του άρθρου 87 του Νόμου 4497/2017.

LTO

Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λουτρακίου είναι ο επίσημος φορέας για την τουριστική προώθηση του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής.
Πρόκειται ουσιαστικά για την συνένωση των τοπικών τουριστικών παραγόντων – δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα – επιχειρήσεων, συνδέσμων, οργανισμών, Επιμελητηρίου, κλπ. Κοινός στόχος και όραμα των μελών του Οργανισμού είναι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής δραστηριότητας.


Βασικοί Στόχοι:
α. Η ανάδειξη νέων θεματικών μορφών τουρισμού
β. Η προβολή της τουριστικής ταυτότητας της πόλης σε παγκόσμιο επίπεδο
γ. Η ενδυνάμωση της θετικής επαφής μεταξύ τουριστών και ντόπιων
δ. Η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των τοπικών τουριστικών υποδομών
ε. Η βελτίωση της συνεργασίας δημοτικών και ιδιωτικών φορέων στον τομέα του τουρισμού

Ακολουθήστε μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας