αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.korinthiacc.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ    /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2007-2013

Ο όρος «καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο» χρησιμοποιείται για τις παρεμβάσεις που δεν συνιστούν καθαρές επιχορηγήσεις. Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, με αυτή την έννοια, καλύπτουν ευρύ φάσμα περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. σε άλλες μορφές, πλην των καθαρών επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι επιχορηγήσεις της Ε.Ε. συνδυάζονται με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν μέρος.....(29/07/2014)

περισσότερα »

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2014-2020

Για την υποστήριξη των Επενδύσεων στην Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΑΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έχουν προγραμματιστεί δύο χρηματοδοτικά μέσα: ένα δανειακό μέσο που παρέχει δάνεια σε μεμονωμένους δικαιούχους για επενδύσεις στην ΕΑΚ, εγγυήσεις για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούν δάνεια στους δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και εγγυήσεων και εγγυήσεις ή/και αντεγγυήσεις για εθνικούς ή περιφερειακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης τουχρέους, και ένα μέ.....(29/07/2014)

περισσότερα »

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

Ο μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF), με προϋπολογισμό άνω των 600 εκ. Ευρώ, μέρος του οποίου προορίζεται για την οικο-καινοτομία, στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων / ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες ΜΜΕ κατά το αρχικό τους στάδιο (GIF1) και κατά το στάδιο επέκτασης (GIF2). Τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκ μέρους της Επιτροπής (που εκπροσωπεί την Ε.Ε.). Το ΕΤΕ συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες επιχειρηματικο.....(29/07/2014)

περισσότερα »

ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό του κινδύνου (RSFF) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό του κινδύνου έχει ως στόχο την υποστήριξη της χρηματοδότησης έργων υψηλού κινδύνου στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΑΚ), από ιδιωτικούς και δημόσιους επιχειρηματικούς φορείς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Το μέσο έχει αναπτυχθεί από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ για τον επιμερισμό του κινδύνου όσον αφορά στα άμεσα δάνεια ή στις εγγυήσεις .....(29/07/2014)

περισσότερα »