ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ    /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  RSS 2.0 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Πίνακας 1.    Βασικά μεγέθη και δείκτες του νομού Κορινθίας Με κατά κεφαλή προϊόν 14,1 χιλ. ευρώ (80,6% του μ.ο. της χώρας) ο νομός Κορινθίας κατατάσσεται 20ος μεταξύ των νομών της χώρας. Με δηλωθέν εισόδημα 15,8 χιλ. ευρώ ανά φορολογούμενο (91,9% του μ.ο. της χώρας), οι φορολογούμενοι του πλήρωσαν το 2011, κατά μέσο όρο, για φόρο εισοδήματος 990 ευρώ, έναντι μέσου όρου χώρας 1.290 ευρώ. Σε αυτόν αναλογεί το 1,3% των φορολογουμένων, 1,2% του δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας και 1% του φόρο.....(01/01/2015)

περισσότερα »

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Γράφημα 2.    Ποσοστιαία (%) κατανομή της ΑΠΑ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Κορινθίας (2007-2012) Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στο νομό, ο τριτογενής τομέας παράγει το 70% της ΑΠΑ, τη στιγμή που ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παράγουν 5,4% και 24,6% αντίστοιχα). Παρατηρούμε ότι, κατά την εξεταζόμενη εξαετία σημειώθηκε μείωση της συνεισφοράς του δευτερογενή τομέα στο παραγόμενο προϊόν του νομού, με ταυτόχρονη άνοδο τ.....(01/01/2015)

περισσότερα »

ΑΕΠ & κ.κ ΑΕΠ

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του νομού Κορινθίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου και της χώρας την περίοδο 2007–2012, όπως τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ.Πίνακας 2.    Σύγκριση ΑΕΠ και κ.κ. ΑΕΠ της Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς το σύνολο της χώραςΚαθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ του.....(01/01/2015)

περισσότερα »