ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
10/06/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

 

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics» και μετά την παρέλευση της προθεσμίας  για υποβολή, από τους υποψήφιους  ωφελούμενους, αντιρρήσεων επί  των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας (όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση της 15-5-2020 περί συγκροτήσεων Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων),  με την αριθμ.1522/2020 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προέβη στην αναπροσαρμογή  της βαθμολογίας, όπου διαπιστώθηκε ανακρίβεια και Συγκρότηση Τελικού Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, βάσει της μοριοδότησής τους ανά ομάδα περιφερειών.

 

 

  

 

 

 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Άξονα Προτεραιότητας 02 Προσαρμογή εργαζομένων επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο (ΕΚΤ)

 

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (07/01/2020)
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003110 (15/05/2020)