ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΕΠ & κ.κ ΑΕΠ
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
01/01/2015
ΠΗΓΗ:ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του νομού Κορινθίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου και της χώρας την περίοδο 2007–2012, όπως τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ.

Πίνακας 2.    Σύγκριση ΑΕΠ και κ.κ. ΑΕΠ της Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς το σύνολο της χώρας

pin2_F6678.JPG


Καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ του νομού Κορινθίας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας παρέμεινε σταθερό, μεταξύ 1% και 1,1%. Την ίδια σταθερότητα παρουσιάζει και το ποσοστό της συμμετοχής της περιφέρειας Πελοποννήσου στο ΑΕΠ της χώρας, παραμένοντας αμετάβλητο στο 4,2%, με εξαίρεση το 2011 οπότε αυξήθηκε οριακά στο 4,3%.

Γράφημα 3.    Διαχρονική εξέλιξη του κ.κ. ΑΕΠ της περιφέρειας και του νομού ως ποσοστό του μέσου κ.κ. ΑΕΠ της χώρας

graf3_F6714.JPG

Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλή ΑΕΠ του νομού Κορινθίας, καθ’ όλη την περίοδο 2007–2012 κυμάνθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το κ.κ. ΑΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου, περί το 80% του μέσου κ.κ. ΑΕΠ της χώρας.

Η συγκριτική θέση του νομού κυμαίνεται σταθερά σε επίπεδα περί το 80% του μέσου όρου της χώρας για ολόκληρη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Ο νομός Κορινθίας, όπως και η περιφέρεια Πελοποννήσου ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές του μέσου κ.κ. ΑΕΠ της χώρας, γι’ αυτό το λόγο το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη διαχρονική σταθερότητα.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή