ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
01/01/2015
ΠΗΓΗ:ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Γράφημα 2.    Ποσοστιαία (%) κατανομή της ΑΠΑ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Κορινθίας (2007-2012)

graf2_F5940.JPG


Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στο νομό, ο τριτογενής τομέας παράγει το 70% της ΑΠΑ, τη στιγμή που ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παράγουν 5,4% και 24,6% αντίστοιχα).

Παρατηρούμε ότι, κατά την εξεταζόμενη εξαετία σημειώθηκε μείωση της συνεισφοράς του δευτερογενή τομέα στο παραγόμενο προϊόν του νομού, με ταυτόχρονη άνοδο της συνεισφοράς του τριτογενή. Αντίστοιχα, η συνεισφορά του πρωτογενή τομέα μεταβλήθηκε ελάχιστα κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Το 2012 φαίνεται να ανακόπτεται η τάση μείωσης της συνεισφοράς του δευτερογενή τομέα στην παραγόμενη ΑΠΑ, καθώς σημειώνεται αύξηση, από το 21,8% το 2011, στο 24,6% το 2012. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο δευτερογενής τομέας συμβάλει στην παραγωγή της ΑΠΑ του νομού Κορινθίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι συμβαίνει στο μέσο όρο της χώρας (24,6% στο νομό και 13,8% στη χώρα αντίστοιχα το 2012).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή