ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ   /   ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/09/2015

Με πρωτεύουσα την Κόρινθο, ο ομώνυμος νομός (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας) συγκεντρώνει πληθυσμό 145.059 ατόμων  (1,3% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας). Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές του πληθυσμού του νομού για την περίοδο 1981-2011, σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές της περιφέρειας και του συνόλου της χώρας.

Γράφημα 1.    Μεταβολή (%) του πληθυσμού του νομού Κορινθίας μεταξύ των απογραφών 1981-1991-2001-2011

graf1_F1835.JPGΤην περίοδο 1981-1991, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός του νομού αυξήθηκε σημαντικά και συγκεκριμένα κατά 15,1%, αύξηση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο χώρας (5,3%). Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού του νομού συνεχίστηκε και την επόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, το 2001, ο πληθυσμός του νομού ήταν αυξημένος κατά 9,1%, σε σχέση με το 1991, τη στιγμή που ο πληθυσμός της περιφέρειας αυξήθηκε μόλις κατά 5,2% και της χώρας κατά 6,9%.
Ωστόσο, την πρόσφατη περίοδο 2001-2011, ο πληθυσμός του νομού εμφανίζει κάμψη κατά 6,2%, η οποία είναι μικρότερη μεν από την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Περιφέρειας (8,4%), μεγαλύτερη δε από την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας (0,2%).

Στο επόμενο γράφημα παρατίθεται η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού του νομού Κορινθίας συγκριτικά με την αντίστοιχη πυραμίδα της χώρας. 

Γράφημα 2.    Ηλικιακή πυραμίδα του νομού Κορινθίας και της χώρας (2011)  [ποσοστό %]

graf2_F1851.JPG


Παρατηρούμε ότι η ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (14,6%) του πληθυσμού στο νομό (και στη χώρα, 15,1%). Επίσης, σημαντικά υψηλά ποσοστά σε επίπεδο περιοχής μελέτης κατέχουν οι μέσες ηλικιακές ομάδες 40-49 ετών (14,1%) και 50-59 ετών (13,2%). Συμπερασματικά, ο νομός Κορινθίας εμφανίζει όμοια πληθυσμιακή δομή με τη χώρα ως σύνολο, με τις μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες να υπερτερούν.
Αξιοσημείωτες διαφορές εντοπίζονται στις ηλικίες 20-29, όπου ο νομός Κορινθίας υστερεί ελαφρώς, ενώ αντίστοιχα ένα ελαφρώς μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας τμήμα του πληθυσμού του κυμαίνεται μεταξύ των ηλικιών 60-79 ετών.
Σε πιο ειδικό πλαίσιο, η ηλικιακή πυραμίδα με το σχήμα της χαρακτηρίζει την περιοχή μελέτης ως περιοχή με συνήθη (για τα μέσα επίπεδα της χώρας) ποσοστό νέων (έως 19 ετών: 19,7%, έναντι 19,6% σε επίπεδο χώρας), σημαντική συμμετοχή του περισσότερο ενεργού πληθυσμού (20-69 ετών: 64,4%) και ελαφρώς υψηλό ποσοστό γεροντικού πληθυσμού (70 ετών και άνω: 15,9%, έναντι 14,8% σε επίπεδο χώρας).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή