ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
[Διαγωνισμός] Πολεμικό Ναυτικό, Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού, Δ/νση Προμηθειών, Τμήμα Εργολαβιών -Εκποιήσεων (Φ. 604.4.6/2/09 Σ. 1707/09-04-2009) (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Α.Π.: 5689/28-04-2009)
Διακήρυξη με αριθμό 6/09
01/06/2009
ΠΗΓΗ:Α.Παπαμίκου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/09

Το Πολεμικό Ναυτικό, το Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού, η Δ/νση Προμηθειών και το Τμήμα Εργολαβιών - Εκποιήσεων, διακηρύσσουν, μίσθωση καταστήματος μαζικής και γρήγορης εστίασης από Ιδιωτικό Φορέα, στον ήδη υπάρχοντα χώρο (<<αραξοβόλι>>) του ΝΣ διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη με τους ίδιους όρους, συνολικού Εκτιμώμενου Π/Υ 685.714,28 Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη προσφορά. (CPV:55300000-3, 55330000-2). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17η Ιουνίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ) και στα γραφεία αυτής Παπαρρηγοπούλου 2 ΑΘΗΝΑ (τηλ.: 210 3234463). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Έλληνες Πολίτες, β) Αλλοδαποί, γ) Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, δ) Ενώσεις Προμηθευτών, ε) Συνεταιρισμοί. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΑΕΠ  τις προσφορές τους μέχρι την 16η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β".

Πληροφορίες: www.hellenicnavy.gr

                   Ανωτάτη Επιτροπή Προμηθειών

                   Παπαρρηγοπούλου 2,  Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα

                   Τηλέφωνο: 210 3234463

                   Στα γραφεία του Επιμελητηρίου

                   Τμήμα Μητρώου

                   Ερμού 2, 20100, Κόρινθος

                   Τηλέφωνο: 27410 24464 εσωτ. 18 ή 12 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή