ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ
25/05/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Με το παρόν σας κοινοποιείται  ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός προκειμένου να προωθηθεί άμεσα στα μέλη του επιμελητηρίου σας.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.            Αρ.πρωτ.:22628/28-04-2021

2.            Τίτλος/Αντικείμενο: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης [πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη και υγροποιημένο  αέριο πετρελαίου (υγραέριο)] για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος,

3.            Προϋπολογισμός :599.755,72€ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ),

4.            Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής,

5.            Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:  Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2262828-04-2021DIAK_F24623.KAFSIMON2021-2022_signed.pdf
2262828-04-2021PROKIRYXI_signed_F24678.pdf