ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»
17/12/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

Αριθμός Διακήρυξης: 4155

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 2, Τ. Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Email: [email protected]
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 24464
Fax: 27410 21173


Προϋπολογισμός -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 249.840,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 201.483,87 €, ΦΠΑ 24%: 48.356,13€)


Διάρκεια: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης


CPV: CPV: 72000000-5, 30200000-1


Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.


Ημερομηνία Διενέργειας: 11/01/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 17/12/2020
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 17/12/2020
Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 17/12/2020
Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 17/12/2020

Δείτε τη συνημμένη Διακήρυξη


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Διακήρυξη