ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκηρύξεις θέσεων
08/12/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

1. 

 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών   (ESΜA).  

 

Σχετ.: Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/732/20918/25-11-2020  (ΑΔΑ:Ω1ΑΠ46ΜΤΛ6-14Ξ)  έγγραφο, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2. 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).

 

Σχετ.: Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/734/21064/25-11-2020  (ΑΔΑ:Ψ0Ο546ΜΤΛ6-ΨΩΡ)  έγγραφο, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3.

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (InnovationandNetworksExecutiveAgency)  

 

Σχετ: Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/21700/26-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ0ΩΞ46ΜΤΛ6-ΡΒ2)  έγγραφο, της Δ/νσης  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών

4.

 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαεπτά (17) υπαλλήλων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών».

 

 

 

Σχετ.: Η  αριθμ. 134656ΕΞ 2020/26-11-2020  (ΑΔΑ: ΩΕΦΑΗ-Θ73) Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

              Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΩΕΦΑΗ-Θ73 .           

5.

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σχετ: Η  αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1382/16-11-2020  (ΑΔΑ: ΨΗΣΓ46ΜΤΛΠ-ΚΩΛ) Προκήρυξη  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.              

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή