ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
05/11/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σχετικά:

1)    Το αριθμ. 183501/15-10-2020 έγγραφό μας

2)    Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/717/19851/29-10-2020  (ΑΔΑ:Ψ6ΡΝ46ΜΤΛ6-ΗΩΤ)  έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.     

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: Ψ6ΡΝ46ΜΤΛ6-ΗΩΤ.     


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή