ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΤΟΥ
03/11/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Η Σχολή Μηχανικού με την υπ’αριθμ. 04/2020 διακήρυξη προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τους Γενικούς-Ειδικούς Όρους Διενέργειας

Διαγωνισμού της Σχολής Μηχανικού όπως παρακάτω:

Tην 24η του μηνός Νοε, του έτους 2020, ήμερα της εβδομάδος Τρίτη και

ώρα 12:00 το πρωί θα διενεργηθεί Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την

ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή άρτου και αρτιδίου, με βάση τους Γενικούς και

Ειδικούς Όρους Διενέργειας Διαγωνισμού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή

Περιγραφές της Υπηρεσίας.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 24η Νοε 2020 και ώρα 12:00 στο

Διοικητήριο της Σχολής Μηχανικού με την ένδειξη: Αριθμός Διακήρυξης (04/2020).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Διοικητήριο της Σχολής Μηχανικού, την

παραπάνω ημερομηνία και ώρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας.

Πληροφορίες στο τηλ.2744065006-7 εσωτ. 1004.

Γενικοί-Ειδικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού μπορούν να

παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους καθημερινά και ώρες από 10:00 έως 13:00

από το 4ο ΕΓ της Σχολής Μηχανικού.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DIAKIRYXIDIAGONISMOUARTOUNOE2020KIMDIS_F22403.pdf