ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
01/10/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Η  αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ)  Πρόσκληση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω σχετική με το θέμα, πρόσκληση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ,  τηνοποία παρακαλούμε όπως αναζητήσετε, για ενημέρωση των υπαλλήλων σας.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή