ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).
01/10/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704/17452/23-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ) έγγραφο, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή