ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων και Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”
11/01/2022
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων και Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΕ-ΠΕΛ-04»

Διαρθρωτικό Ταμείο:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης:  Την με αρ. πρωτ. 434246/24-12-2021 (3η Τροποποίηση) (ΑΔΑ 66ΑΒ7Λ1-ΑΞΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Ημερομηνία έκδοσης Αποφάσεων:  31/12/2021

Προϋπολογισμός Εντασσόμενων Πράξεων:  6.622.728,95 € για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (κατηγορία Α) και 5.240.663,66 € για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορία Β). Συνολικά 11.863.392,61 €

Δείτε εδώ την Απόφαση Επικύρωσης Πίνακα Κατάταξης Αποτελεσμάτων

 

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Την ένταξη και απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.863.392,61€ και ειδικότερα 6.622.728,95€ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (κατηγορία Α) και 5.240.663,66€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορία Β).

Σημειώνεται ότι κάθε επιχείρηση θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, αλλά και μέσω ΠΣΚΕ, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Στη σχετική ενημέρωση, θα περιλαμβάνονται οι λόγοι απόρριψής τους και οι όροι άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 11.01.2022 – 24.01.2022, σύμφωνα με την §10.4 της πρόσκλησης.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ_Ps4KX7L1-4RP_F16474.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-6PIO7L1-RPSO_F16425.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ_6Ch4K7L1-064_F16359.pdf