ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
(ΕΝΕΡΓΟ) Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
17/03/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 60.000.000 ευρώ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ. ∆εν επιδοτούνται επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα του ποσού των 6.250,00 ευρώ. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής16η Μαρτίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής20η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19».

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Επιμελητήριο Κορινθίας - Περιφερειακό Γραφείο ΔΕΠ, 2741085986, [email protected]

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
10.09.2021_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ELEVATE_ΡΠ7Υ46ΜΤΛΡ-ΘΒ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ elevategreece_F6467.PDF