ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Αναπτυξιακός Νόμος: 2 Νέες προκηρύξεις προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ
03/09/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι δύο προκηρύχθηκαν Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. €.

  

1.      Προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων : «Γενική Επιχειρηματικότητα»

 

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 350 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €

 

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €.

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30η Οκτωβρίου 2020.

 

Πληροφορίες:

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/5h_prok_gen_epix_020920.pdf

 

2.      Προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων : «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

α. για μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 150.000 €

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.

 

 

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων

με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30η Οκτωβρίου 2020.

 

Οι βασικές διαφοροποιήσεις των νέων καθεστώτων  σε σχέση με τις προγενέστερες προκηρύξεις τους συνοψίζονται ως εξής:

§  Στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας προβλέπονται ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων, αντί για 5.000.000€ και 20.000.000€ αντίστοιχα.

§  Παρέχεται η δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των 500.000 € και στον πρωτογενή τομέα

§  Προστίθενται νέοι επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως parking, αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, κολυμβητήρια), χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

 

Πληροφορίες:

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/3h_prok_mpm_020920.pdf

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή