ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού »
13/07/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15/1/2021

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού »

 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 60.000€ .

Ένταση της ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis).

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 23/07/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/01/2021 .

 

Δικαιούχοι:

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα VΙΙ της πρόσκλησης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων :

 

o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (Κ.Δ.) και οι επιμέρους υποκατηγορίες τους είναι οι εξής:

1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)

3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop)

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)

5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

 

1η τροποποίηση της Δράσης 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

 

Η τροποποίηση αφορά:

1. Παράταση υποβολών μέχρι 23-10

2. Προσθήκη επιλέξιμων ΚΑΔ

3. Αποσαφήνιση της επιλεξιμότητας των 2βάθμιων και 3βάθμιων ΚΑΔ

4. Διορθώσεις-βελτιώσεις σε σημεία της Πρόσκλησης

 

Σημείο Πληροφόρησης:

Επιμελητήριο Κορινθίας - Περιφερειακό Γραφείο ΔΕΠ

Λάσκα Πένυ,2741085986, [email protected]

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1iTropopoiisiProsklisisTPE90THM7L1-ICHY_F27369.pdf
2020_F16779.07.15-tpe-prosklisi.pdf
Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις .pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1η τροποποίηση της Δράσης 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού (15/09/2020)
Προκήρυξη της Δράσης «“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”» (05/10/2020)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ_Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την #COVID19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (14/10/2020)
Ανακοινώσεις - ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (16/11/2020)