ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων για σύναψη συμβάσεων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»
12/08/2019
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Ανακοίνωση  Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Επιμελητηρίου  Κορινθίας

 

Η  τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης του Επιμελητηρίου Κορινθίας, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων για σύναψη συμβάσεων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για υλοποίηση της  ανωτέρω Πράξης.

 

1.-Αξιολόγηση υποψηφίων  προς σύναψη σύμβασης  παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»  (πρόσκληση 1147/7.5.2019)

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την αξιολόγηση των προσόντων τεσσάρων (4)  υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, κατέληξε  ομόφωνα στο να προκρίνει την Μαρία Αλεξοπούλου η οποία πληροί όλες τις  τιθέμενες προϋποθέσεις συνεργασίας με το Επιμελητήριο  (γνώσεις και εμπειρία ως και χαμηλότερο ποσό αμοιβής),

 

2.-Αξιολόγηση υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης για Διοικητική και Οικονομική παρακολούθηση του έργου στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» (πρόσκληση 1146/7.5.2019)

 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, κατέληξε  ομόφωνα στο να προκρίνει την  Ελένη Καραγιαννίδου ,  η οποία πληροί όλες τις  τιθέμενες προϋποθέσεις συνεργασίας με το Επιμελητήριο  (σπουδές, εμπειρία, γλώσσες, παρουσία)

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω δύο (2) προσκλήσεων έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

 Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων που έχει συσταθεί για την παρούσα πρόσκληση.

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ANAKOINOSITRIMELOUSEPITROPISSITE_F1871.docx

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» (12/08/2019)