ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5003110
02/05/2019
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5003110

Το Επιμελητήριο Κορινθίας

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα –Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2019 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  • Σχέδιο Σύμβασης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ