ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γενικές οδηγίες για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο
13/03/2008
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

1.1. Για να ιδρυθεί μία Επιχείρηση πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, που προβλέπονται από τούς σχετικούς Νόμους (Εμπορικό νόμο, Νόμο περί Α.Ε., Νόμο περί Ε.Π.Ε., Νόμο περί Συνεταιρισμών, Νόμο περί Επιμελητηρίων, Νόμο περί φορολογίας Εισοδήματος και Κ.Β.Σ. , Ασφαλιστικούς Νόμους κλπ), όπως περιγράφονται, αναλυτικά, κατωτέρω.
1.2. Στο Επιμελητήριο Κορινθίας εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του (σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.1 του Ν. 2081/92), όλες οι επιχειρήσεις, "που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του". Δηλαδή εγγράφονται όλες οι νομίμως ιδρυθείσες εμπορικές, βιομηχανικές,  επαγγελματικές (παροχής υπηρεσιών) και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αφού υποβληθούν δικαιολογητικά.
1.3. Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, για την αναγγελία και την εγγραφή επιχειρήσεων, σ' αυτό, είναι εκείνα από τα οποία εξάγονται και αποδεικνύονται τα στοιχεία, που προβλέπονται στα άρθρα 4 & 5 του Ν.1089/80 σε συνδυασμό με την Κ1-5056/28-11-86 (ΦΕΚ 846/Β/4-12-86) κοινή Υπουργική απόφαση.
Από τα δικαιολογητικά (που, η υπό εγγραφήν επιχείρηση, συνυποβάλλει υποχρεωτικά) και από τα δηλούμενα στην αίτηση εγγραφής, αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας και η λειτουργία της επιχείρησης, ως και το συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητάς της και τα
προϊόντα (που παράγει, εισάγει, εξάγει, εμπορεύεται, αντιπροσωπεύει η επιχείρηση) , προκειμένου η Υπηρεσία :
- να εξυπηρετεί καλύτερα τα μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας (κατά την εφαρμογή του εδαφίου β. της παραγ.2 του άρθρ.2 του Ν 2081/92), για τη χορήγηση πιστοποιητικών και τη θεώρηση των υπογραφών των μελών και
- να οργανώσει μια πλήρη Τράπεζα Πληροφοριών του Επιμελητηρίου Κορινθίας, από την οποία μπορούν να αντλούνται πληροφορίες, όπως: α) Στοιχεία επιχειρήσεων κατά δραστηριότητα, β) στοιχεία επιχειρήσεων κατά προϊόν (παραγόμενο, εμπορευόμενο, εισαγόμενο, εξαγόμενο, αντιπροσωπευόμενο κλπ) και γ) άλλα στοιχεία ανάλογα με τα σχετικά αιτήματα.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
* Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται σε φωτοτυπία, θα πρέπει  να είναι επικυρωμένο  από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
* Το Επιμελητήριο Κορινθίας μπορεί να ερευνά για την ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων- μελών του και να ζητά σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του(άρθρ.2, Ν 2081/92) και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία ή δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για την εκπλήρωση του (κατά το αρθρ.1, Ν2081/92) σκοπού του.
1.4. Η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται από το Τμήμα Μητρώου μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την καταχώρηση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων) και μετά την εκπλήρωση των προς το Επιμελητήριο Κορινθίας οικονομικών υποχρεώσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ το Επιμελητήριο δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αν τα μέλη του :
- δεν έχουν υποβάλλει, όπως υποχρεούνται, δικαιολογητικά για την ενημέρωση του φακέλου, που τηρεί το Επιμελητήριο, για κάθε επιχείρηση και
- δεν είναι από ταμειακής πλευράς εντάξει (άρθρ. 4, παράγρ. 4 Ν2081/92).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή