ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
12/03/2008
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Νόμος 2081/92, (που αντικατέστησε το Ν. 1089/1980 και το Ν. 1746/88) , έδωσε μια νέα και σύγχρονη πνοή στο Επιμελητηριακό θεσμό και παρείχε σ' αυτόν Διοικητική και Διαχειριστική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 1 είναι "υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν ΝΠΔΔ και τελεί υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου (ως πρός τη νομιμότητα των πράξεών του μέσα στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτό αυτοτέλειας) ".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, ως πρός την αυτοτέλεια, θα πρέπει να τονισθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 2 σύμφωνα με την οποία: "Τα Επιμελητήρια έχουν δικαίωμα, λόγω της αυτοτέλειάς τους, να ενεργούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αλλά εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές τους".

Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 1, σκοπός του είναι "Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο".

Μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας
Σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 1:
Τα Μέλη του είναι υποχρεωτικά.
Τα Φυσικά Πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρειά του.
Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί, εφ' όσον έχουν εμπορική ιδιότητα και την έδρα τους στην περιφέρειά του.
Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες, εφ' όσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρειά του.

Η Υποχρέωση εγγραφής άρχεται στην περίπτωση (α) από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας και στις περιπτώσεις (β) και (γ) από συστάσεως ή εγκαταστάσεως αντίστοιχα.
Σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Επιμελητηρίο Κορινθίας ανέρχεται στις 8.000 επωνυμίες επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών.

Έλεγχος Επωνυμιών και Τίτλων των Μελών του
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου Νόμου, όχι μόνο διατηρήθηκε η τήρηση του πρωτοκόλλου επωνυμιών (από τα Επιμελητήρια), αλλά και εισήχθει νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι Δ.Ο.Υ., τα Πρωτοδικεία και οι Νομαρχίες, αντίστοιχα, δεν εκδίδουν ενάρξεις ούτε θεωρούν καταστατικά ή τροποιητικά αυτών, αν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά δεν συνοδεύονται από βεβαιώσεις ή θεωρήσεις του οικείου Επιμελητηρίου για τον έλεγχο της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή